Preescripción escola de Inglés

DATOS ALUMNA/O
Nome
Apelidos
Enderezo
Concello
C.P.
Data de nacento
Sexo  Muller    Home   
DNI/NIE
Telefono 1
Telefono 2
EMail
Tipo de xornada  Continua    Partida   (No seu centro escolar)
Curso no que se matrícula
Xa ten coñecementos   NO     SI   
DATOS DA NAI/PAI OU TITORA DA ALUMNA/O
Nome
Apelidos
DNI/NIE
Telefono
EMail
MEMBRO DA UNIDADE FAMILIAR QUE SEXA ALUMNA/O DA ESCOLA DE INGLES
Nome e apelidos
Matriculado en
OBSERVACIÓNS
De conformidade co disposto na Lei Organica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de caracter Persoal (LOPD), informaselle que os datos de caracter persoal facilitados a traves do presente formulario, seran incluidos nun ficheiro tutularidade e responsabilidade do Concello de Ourense, coa finaliade de tramitar e xestionar a sua solicitude de pre-inscricion na Escola Municipal das Artes Escenicas. As persoas titulares dos datos poden exercer os dereitos de acceso, recrificacion, cancelacion e oposicion nos termos previstos na precitada lei, dirixindo un escrito a: Concello de Ourense - Praza Maior 1 - 32005 con Ref. Proteccion de datos.

Autorizo a que a Concelleria de Educación consulte ao Departamento de Estadística os datos de padrón de cada solicitante, de non ser o caso deberán achegar coa solicitude un volante de empadroamento.
A escola Municipal de Musica do Excmo. Concello de Ourense organiza actividades o longo do curso escolar as que asistira o lumnado inscrito. Con tal motivo solicitamos a sua autorización. Permitirase aos medios de comunicación o acceso as actividades organizadas por esta Escola para a súa posterior difusión (prensa, programacion das actividades, paxinas web, carteis, dipticos, etc.)


  Lin e acepto a LOPD, a consulta dos meus datos de Padrón e os dereitos de imáxen.